fbpx

Wygraj wejściówki do Muzeum Polskiej Wódki: konkurs + regulamin

Wiecie co wspólnego ma nasz dług publiczny i profil 40procent.pl na Instagramie? Jedno i drugie rośnie! :). Społeczność 40procent.pl na Instagramie przekroczyła liczbę 1000 Obserwujących! Do tego dziś Mikołaj. Mam więc podwójny pretekst aby ogłosić, pierwszy w historii 40procent.pl, konkurs. Do wygrania 1 nagroda w postaci 2 voucherów uprawniających do zwiedzenia Muzeum Polskiej Wódki w Warszawie. Wygrane vouchery możesz wykorzystać sam, lub komuś podarować (np. na Gwiazdkę).

Vouchery Muzeum Polskiej Wódki

Nagroda w konkursie – vouchery do Muzeum Polskiej Wódki

Co trzeba zrobić aby wygrać?

Wystarczy:

  • Należeć do grona Obserwujących profil 40procent.pl na Instagramie.
  • Oznaczyć w komentarzu pod postem konkursowym osobę, którą zaprosisz do Muzeum Polskiej Wódki i uzasadnić swój wybór.
  • Zostać wybranym jako autor najciekawszej odpowiedzi.

Ważne:

  • Komentarze konkursowe można dodawać do wtorku, 10 grudnia, do godz. 23:59.
  • Vouchery są ważne do 06.02.2020.
  • Jeden użytkownik może dodać tylko jeden komentarz konkursowy.

O mojej wizycie w Muzeum możecie przeczytać w tekście: Wizyta w Muzeum Polskiej Wódki.

Poniżej regulamin konkursu.

Regulamin konkursu

1. Postanowienia ogólne

Organizatorem konkursu jest Operator serwisu 40procent.pl, Marcin Młodożeniec prowadzący działalność gospodarczą pod adresem ul. Baildona 20D/15, 40-115 Katowice, mail: 40procent@40procent.pl, zwany dalej „Organizatorem”.

Konkurs jest organizowany od 6.12.2019 do 10.12.2019 do godziny 23:59. Zasady konkursu: uczestnik wykonuje zadanie konkursowe, opisane w poście konkursowym opublikowanym na profilu 40procent.pl (https://www.instagram.com/40procent.pl/) na Instagramie.

Zadanie, polega na opublikowaniu komentarza pod wskazanym przez Organizatora postem umieszczonym w serwisie Instagram, na profilu 40procent.pl.

Zwycięzca, wyłoniony przez Jury konkursu otrzyma 2 vouchery uprawniające do wizyty w Muzeum Polskiej Wódki w Warszawie.

Nagrody zostaną wysłane pocztą.

Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierana ani przeprowadzany przez serwis Instagram ani z nim związany

Instagram nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec użytkowników w związku z niniejszym konkursem.

2. Uczestnictwo w konkursie

2.1 Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne.

2.2. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w regulaminie.

2.3 Osoby biorące udział w konkursie jednocześnie oświadczają, że są pełnoletnie. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

2.4 Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości.

2.5 Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie.

2.6 Uczestnictwa w konkursie i praw, i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

2.7 Uczestnik musi, w momencie rozstrzygnięcia konkursu, należeć do grona Obserwujących profil https://www.instagram.com/40procent.pl/.

2.8 Aby należeć do grona Obserwujących należy posiadać lub założyć konto na portalu społecznościowym instagram.com, wyszukać profil 40procent.pl dostępny pod linkiem https://www.instagram.com/40procent.pl/ i kliknąć „Obserwuj”).

2.9 Każdy uczestnik może dodać tylko jeden komentarz konkursowy. W przypadku dodania większej liczby komentarzy, pod uwagę zostanie wzięty ten, który został dodany jako pierwszy.

3. Przebieg i warunki udziału w konkursie

3.1 Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie zadania konkursowego (dodanie komentarza w pod wskazanym postem na Instagramie). Wygrywa osoba, której komentarz zostanie oceniony jako najciekawszy.

3.2 Treść zadania konkursowego: Oznacz w komentarzu pod postem (https://www.instagram.com/p/B5vOGOBlCK-/) osobę, którą zabierzesz ze sobą do Muzeum Polskiej Wódki w Warszawie i napisz, dlaczego właśnie tą osobę wybrałaś/wybrałeś.

3.3. Zadanie konkursowe można wykonać od momentu publikacji postu do 10.12.2019, do godz. 23:59

3.4. Uczestnik zgłaszający się do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora dla celów przeprowadzenia konkursu.

3.5 Organizator zastrzega sobie prawo do przyznawania nagród oraz może podjąć decyzję o nieprzyznaniu nagrody żadnemu uczestnikowi konkursu, jeśli nie uzna żadnej odpowiedzi za satysfakcjonującą.

4. Zasady wyłaniania i ogłoszenia zwycięzców

4.1. Laureatem konkursu zostanie osoba, której odpowiedź będzie uznana za najciekawszą.

4.2 Laureata wybierze komisja konkursowa na czele której stanie Marcin Młodożeniec w ciągu maksymalnie 3 dni od zakończenia konkursu

5. Wyniki, nagrody i prawa do komentarzy

5.1 Wyniki zostaną ogłoszone nie później niż 15.12.2019 w osobnym poście konkursowym, zamieszczonym na stronie: https://www.instagram.com/40procent.pl/.

5.2 Nagrodzony Uczestnik zostanie „otagowany” (oznaczony) w treści posta (nick z serwisu Instagram).

5.3 Laureat zostanie poproszony, w prywatnej wiadomości na Instagramie o podanie adresu pocztowego do wysyłki voucherów, które zostaną nadane listem poleconym, priorytetem. Podany adres musi być adresem z terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

5.4 Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, naruszających niniejszy Regulamin, a także Uczestników którzy prowadzą działania sprzeczne z prawem lub z dobrymi obyczajami, a w szczególności w treści zadania, zamieszczają komentarze (opisy) zawierające treści powszechnie uznawane za obraźliwe, naruszające bądź sugerujące naruszenie prawa, moralności lub dobrych obyczajów, godności lub praw osób trzecich, w tym w szczególności zawierające elementy związane z przemocą, dyskryminacją, nagością, narkotykami, tytoniem, godzące w odczucia religijne, jak również treci o charakterze komercyjnym (reklama), a ponadto treści, które w inny sposób naruszają obowiązujące przepisy prawa lub niniejszy Regulamin.

5.5. Zwycięzca otrzyma w nagrodę 2 vouchery uprawniające do odwiedzenia Muzeum Polskiej Wódki w Warszawie ważne do 06.02.2020.

5.6 Nagroda nie podlega zamianie na równowartość pieniężną ani inną nagrodę rzeczową.

5.7 Laureaci nie nabywają prawa do nagrody, jeżeli nie spełnili któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika konkursu danych, służących do identyfikacji, a także za wszelkie niezgłoszone Organizatorowi zmiany tych danych.

6. Postępowanie reklamacyjne

6.1 Reklamacje dotyczące spraw związanych z konkursem należy składać mailowo na adres: 40procent@40procent.pl. Jeśli reklamacje dotyczą przebiegu, należy je składać od dnia ogłoszenia o konkursie do 14. dnia od daty zamknięcia konkursu. Reklamacje dotyczące jakości nagród należy składać w terminie 30 dni od dnia odbioru nagrody. Reklamacje Rozpatrywanie reklamacji będzie miało miejsce w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.

7. Ochrona danych osobowych

7.1 Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania i odbioru nagrody. Dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: DzU z 2002 r., nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1. niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację nazwy użytkownika w Instagramie oraz imienia i nazwiska uczestnika – jako zwycięzcy konkursu. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w konkursie.

8. Postanowienia końcowe

8.1 W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

Powrót

Bądź na bieżąco!

obserwuj lub polub